Vindingforsamlingshus

Nyhedsbreve fra bestyrelsen

Generalforsamling 2021

21-09-2022

16-08-2021

16-08-2021

16-08-2021

16-08-2021

Vi gentager succesen - kom til indflytterkaffe d. 2/10-22 kl.14.00

Vi vil gerne invitere alle der har tid og lyst til kaffebord i forsamlingshuset.
Om du/ I lige er flyttet til Vinding og opland, eller har boet her gennem et stykke tid,
så er du/I hjertelig velkomne.
Vinding er et lokalsamfund med plads til alle, og med et bredt udvalg af aktiviteter.
Her kan man deltage i forskellige arrangementer, og aktiviteter alt efter hvad man har tid og mulighed for.
På denne dag, vil det være muligt at hilse på garvede vindingborgere,
måske du møder din nabo, som du ikke har hilst på endnu - eller medlemmer af vores foreninger, og frontfigurer for de forskellige aktiviteter der afholdes i løbet af året.
Arrangementet er gratis og ganske uforpligtende, mød blot op og få en hyggelig eftermiddag.
Hvis vejret tillader det, tænder vi op i bålhytten og finder bolde frem til fodboldbanen.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vinding Forsamlingshus.

Information fra Vinding Forsamlingshus.

Indløsning af lånebeviser mv. ved generalforsamlingen d.6/9-21

Igen i år er det muligt at få indløst sine lånebeviser i Vinding Forsamlingshus ved generalforsamlingen i september. Medbring originalen, så indløser og tilbagebetaler forsamlingshuset de lånte penge.

Vi håber at se rigtig mange denne aften, og sikre god afstand og værnemidler ved bordene, så alle kan deltage.

Dagsorden ifølge vedtægterne, hvor vi blandt andet vil benævne covid-19 situationen som har påvirket aktiviteter, udlejning mm.

Vel mødt alle sammen, til en hyggelig aften.

På bestyrelsens vegne
Lissi Højgaard

Kære alle

Hermed indkaldes til generalforsamling i Vinding Forsamlingshus, Vinding Kultur- og Idrætsforening samt i Landsbyudvalget.

Til orientering er dette den udskudte generalforsamling, som skulle have været afholdt i februar.

Mandag den 6. september kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:Dagsorden for Vinding Forsamlingshus

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Fremlæggelse af budget

6. Fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer: I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. På valg er Sille og Lissi

9. Valg af 1. og 2. suppleant

10. Valg af 2 revisorer

11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Dagsorden for Vinding Kultur- og Idrætsforening

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning og regnskab

3. Indkomne forslag

4. Fastsættelse af kontingent

5. Virkeplan

6. Valg af bestyrelse og suppleanter – På valg er Birgit Kvist og Annette Lykke

7. Valg af revisor og suppleant

8. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage for generalforsamlingen.


På bestyrelsernes vegne


Finn Clausen--
Har du et budskab til Vinding
Send det til vindinginfo@gmail.com
Med venlig hilsen Vinding Info.
www.vindingforsamlingshus.dk
Se også Landsbyen Vinding på Facebook

Nyhedsbrev - februar 2021

Nyhedsbrev fra Kultur og Idrætsforeningen og Vinding Forsamlingshus - februar 2021
Kære Vinding borgere og støtter af Forsamlingshuset og Kultur- idrætsforeningen.
Grundet covid-19 situationen må vi desværre aflyse den fælles generalforsamling, som vi plejer at afholde den 3. mandag i februar. Vi forventer dog at kunne afholde generalforsamling senere på året, når forholdene tillader det, og så snart vi kan fastsætte en dato, vil der komme flere informationer ud herom.
Som vanlig er det tid til at betale medlemskontingent, og særligt i denne tid er det meget vigtigt med støtte og opbakning til vore foreninger. Forsamlingshuset har i 2020 haft et mindre driftsunderskud grundet de mange aflyste arrangementer. Heldigvis har vi en sund økonomi som kan hjælpe os igennem situationer som denne, og forhåbentlig kommer der snart gang i aktiviteterne igen. Silkeborg Kommune har fokus på økonomisk støtte til forsamlingshuse, hvilket der var en artikel om i Midtjyllands Avis den 18. januar. Midler som kan kompensere for manglende indtjening og ekstra udgifter til fx. værnemidler. I bestyrelsen håber vi, at forsamlingshuset kan komme i betragtning i forhold til denne pulje.
I 2020 blev der på generalforsamlingen vedtaget en prisstigning på medlemskontingent, som træder i kraft fra i år.
Prisen pr. husstand er derfor 250 kr. og for enlige 125 kr.
Beløbet betales til forsamlingshusets bankkonto 6128-10691540 med angivelse af navn.
Kultur og Idrætsforeningen: Kontingent kr. 75,- pr. person kan indbetales på konto 6128-0008660298.
Når vi er kommet på den anden side af pandemien, og vi alle trygt kan mødes igen, så forventer vi at afholde en fælles gensynsfest. Mon ikke vi alle trænger til at se lidt mere til hinanden, og dyrke det gode fællesskab og de sociale bånd vi har i Vinding? Det gør vi i hvert fald!
På forhåbentligt snarligt gensyn.
Med venlig hilsen
Kultur og Idrætsforeningen og Vinding Forsamlingshus.

Nyhedsbrev - november 2021

Nyhedsbrev fra Vinding Forsamlingshus - november 2021
Siden sommerferien har der været godt gang i udlejning af huset, og flere har fået holdt konfirmationer og udsatte fester i forsamlingshusets skønne omgivelser. Der er også kommet gang i aktiviteterne igen, og sidst i denne måned opfører Vinding Ungdomsmusical ”Ronja Røverdatter”. Dejligt at huset igen summer af liv og glæde. Dog skal vi fortsat passe på hinanden, og huske de vigtige forholdsregler i forhold til covid-19, som desværre fortsat er noget vi skal forholde os til.
Generalforsamling: Den 6. september kunne vi sammen med Kultur og Idrætsforeningen, samt Landsbyudvalget afholde generalforsamling. I bestyrelsen var Sille og Lissi på valg. Sille gik ud, og blev afløst af Naja Skarby Mikkelsen, Lissi modtog genvalg. Konstituering af bestyrelsen kan ses på forsamlingshusets hjemmeside, og på opslag i informationsskabet ved forsamlingshusets fordør.
Program for 21/22: Traditionen tro vil vi i bestyrelsen ligge ud med et ”Spis og Hyg” arrangement - fredag den 3/12-21 kl. 18.00. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Invitation følger senere. Vi glæder os til at se mange af jer igen.
I 2022 er indtil videre planlagt følgende:
• Spis og Hyg den 14. januar
• Generalforsamling den 21. februar
• Spis og Hyg den 25. februar
• Spis og Hyg den 25. marts
• Indflytter kaffe den 24. april
• Indflytter kaffe den 2. oktober
De pågældende datoer vil også kunne ses på forsamlingshusets hjemmeside www.vindingfs.dk
Spis og Hyg arrangementerne bliver som tidligere år afholdt af kokkehold. Der vil blive hængt en seddel op i forsamlingshuset, hvor man kan skrive sig på.
Som noget nyt vil forsamlingshuset være vært ved to gange indflytter kaffe i løbet af 2022. Vi håber at alle vil bakke op om arrangementerne, og ikke mindst benytte lejligheden til at byde nye tilflyttere velkomne til Vinding, vores sammenhold og fællesskab. Mere information kommer, når vi nærmer os datoerne.
Har nogen af jer fået en ny nabo, eller kender andre interesserede som har lyst til at komme med i forsamlingshuset, så er alle hjertelige velkomne.
På gensyn!
På bestyrelsens vegne Lissi Højgaard